به تنهایی می توانیم کارها را انجام دهیم. اما
باهم می توانیم کارها را به بهترین حالت انجام دهیم.